Własności optyczne mięśnia

Włókienka, są to nici tak cienkie, że leżą już na granicy widzenia mikroskopowego ; to też o grubości ich nic dokładnego ie można powiedzieć, a Średnica 0-2 podawana przez różnych autorów, pokazuje tylko, że zmievzyĆ włókienek nie można, gdyż jest to właśnie granica rozróżniania mikroskopowego. Włókienka grupują się grubsze sznury, te zaś ostatnie znów tworzą słupki mięśniowe, rozgraniczone warstwami sarkoplazmy, dzięki czemu na przekroju poprzecznym ołyzymujemy tak zw. pola C be i ma. Włókienka same składają _yvy.eryodycznie ułożonygh kawałków żYțțȚj_șybșțąągyV.fiejednakowej konsy stencyi. Ponieważ zaś warstewki owe tak ułożone, że części jednakowe sąsiednich włókienek przylegają do siebie, więc w ten sposób otrzymujemy na calem włóknie obraz prążków poprzecznych, Ehląy_yysokiem ustaNieniu mikroskopu Jedne prążki są jysne i szerokie, drugie ciemne nizkiem ustawieniu „pierwsze majvyejrzenie ciemne, drugie Ăryeina 53). Szerokie prążki noszą nazwę r ż ków o rzeczn ch i oznaczane zwykle literą Q, wężze literą I. Nadto zachodzi między nimi jeszcze ta różnica, że pierwsze załamują światła drugie pojeąynczo. Przy powiększeniaeh bardzo silnych możemy jeszcze dostrzedz pośrodku Q ązką smugę M, i pośrodku I smugę Z. Ta ostatnia ma się skladać z błonki, w Ścisłvm związku z po obu stronach tej błonki widzimy warstwy sarkoplazmy (Kołosow). Dla zrozumienia mechanizmu skurczu mięśniowego niewątpliwie byłoby rzeczą bardzo pożądaną znać dokładnie zmiany w ‚budowie histologieznej mięŚnia podczas stanu czynnego. Mi o jednak lieznyeh usiwań w tym kierunku wyniki nie Są Obfite; to jedno zdaje gię nie ulegać wątpliwości, że w stanie pobudzeniy prążki obu kategoryi stają się węższe i że różnice ich Stopnia się_zmniejszałą.

Opisana powyżej histologiczna budowa mięśnia znajduje się w ścisłym związku z jego własnośeiami optycznemi, które ze swej strony pozwalają nam zajrzeć głąb budowy molekularnej mięśnia i zarazem pod pewnemi względami stanowią przejście do własności jego chemicznych.Badanie w świetle spolaryzowanem wykazuje pwedewszystkiëm, jak już nadmieniliśmy wyżej, że warstwa Q jest dwójłomna, przytem jednoosiowa dodatnia; oś optyczna jest równoległa do osi podłużnej włókienka. Również dwójłomna jest warstwa Z, a warstwy M i I izotropowe. Co się tyczy własności optycznych mięśnia w czasie skurczu, to według wszelkiego prawdopodobieństwa dwójłomność warstwy Z wybitnym zmianom nie ulega. Ciekawe rezultaty, rzucające pewne światło na bud0Mț węwnęțrzną włókna mięśniowego, otrzymano dzięki dokładnemu badaniu widma absorbgyjyego mięśuia. Okazało się, że można w niem znaleźć smugi pochodzące od jakiegoś ciała, prawdopodobnie spokrewnionego z hemoglobiną, oraz szereg innych smug mniej lub więcej wyraźnych. Udało się przytem dowieść, że w warstwie I są wszystkie te same smugi absorbcyjne, co w Q, ale zato w Q jest szereg składników swoistych, między innemi tutaj umiejscowione są związki pokrewne z hemoglobiną. Jeżeli uprzytomnimy sobie, że w Q znajduje się jeszcze substancya swoista dwójłomna oraz sole potasu, o czem jeszcze później będzie mowa, to dojdziemy do wniosku, że warstwa ta, ma daleko więcej skomplikowaną budowę, niż I.

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Praca mięśnia

Skoro mięsień się kurczy i podnosi eiężar, oczywiście wykonywa on pewną pracę. Wielkość tej pracy daje się mierzyć iloczynem ciężaru pł”žez wysokość podniesienia ezyli W gdzłe W oznacza wykonaną pracę, p ciężar, a h wysokość skurezu. Do tego dodać należy jeszcze pracę wykonaną przez podniesienie środka ciężkości samego mięśnia.. Wyobraźmy sobie, że środek ciężkości znajduje się w połowie długości mięśnia i że dolny koniec uniósł się o It, to —0 ile górna i dolna część mięśnia są symetryczne— środek ciężkości wzniósł się o — . Przypuśćmy jeszcze, że waga mięśnia wynosi łn, to praca całkowita podczas skurczu będzie :

Jeżeli p o, czyli mięsień jest nieobciążony, wtedy praca wykonana jest minimalna i polega tylko na uniesieniu środka ciężkości samego mięśnia. W miarę zwiększania się eiężarn p początkowo wielkość wykonanej pracy się zwiększa. Wreszcie jednak dochodzimy do takich ciężarów, przy których h znacznie opada, tak, że iloczyn ph też się zmniejsza mimo zwiększania p. Nakoniec skurcz stanie się równy zeru, a tem samem i praca wykonana będzie równa zeru, gdyż mięsień nie jest w stanie podnieść ciężaru. Jeżeli nie użyjemy odrazu podniet maksymalnych, to zauważymy, że praca zwiększa się pod wpływem zwiększenia siły podniety. Ale między energią podniety i pracą mięśnia bezpośredniej zależności niema. Prac? mięśnia moŻna jeszcze obliczyć innemi metodami. Przy skurczu rzutowym rÓwna się ona energii kinetycznej nadanej dźwigni przez skurcz. (przydomowe oczyszczalnie ścieków a kosmetyki naturalne)

Wielko” ta będzie: P —— gdzie T oznacza moment bezwładności dźwigni, 7 prędkość kątow’, nadanf} jej przez skurcz mięśnia.

Budowa histologiczna mięśni poprzecznie prążkowanych. Budowa mięśni prążkowanych przedstawia bardzo dużo zawiłych i Ciekawych kwestyi, któremi się zajmuje histologia; w tem miejscu ograniczymy się oczywiście tylko do ważnych pod względem fizyOlogicznym szczegółów. Każde włókno mięsne ma wartość morfologiczną jednej komórki. Z historyi rozwoju wiemy, że pierwotna komórka młęsna rozwojy zarodka staje się wielojțțdrzastțł_dnoezešnie się wydłuża. a w powstaj,v włókienka kurczliwe. Ostatecznie we włóknie mięsnem można rozróżnić składniki następyjągg: na powierzchni błonę, noszącą nazwę sark 0I em my, we wnętrzu wiele jąder, u zwierząt wyższych ułożonyeh blizko powierzchni włókna mięsnego ; przy każdem jądrze grupuje się trochę niezróżnicowanej protoplazmy zwanej sark oI a z xugł, która tworzy cienkie nici, rozgałęziające się po calem włóknie, a wreszcie główny składnik komórki mięśniowej tworzą t. zw. włókie n ka ni owe, Prócz tego czasach ostatnich Kołosow wykazał istnienie w mięśniach osobnych spiralnych utwo52), których bliższe zbadanie być może będzie miało znaozenie dla wyjaśnienia zjawisk skurczu.

Posted by on Sierpień 21st, 2016 Komentowanie nie jest możliwe