Nieprzerwany Dabigatran kontra Warfaryna w przypadku ablacji w migotaniu przedsionków ad 6

W grupie leczonej dabigatranem 4 pacjentów z poważnym krwawieniem wymagało interwencji medycznej; tylko tamponada osierdzia wymagała interwencji proceduralnej (a mianowicie drenażu osierdziowego). Idarucyzumab, specyficzny środek odwracający dabigatran, nie był stosowany w leczeniu żadnego z pacjentów z grupy dabigatranu wymagającej opieki medycznej. W grupie leczonej warfaryną 21 pacjentów z poważnym krwawieniem wymagało pomocy medycznej, a 11 z tych pacjentów wymagało interwencji (6 poddano drenażowi osierdziowemu, 3 wykonano chirurgiczną naprawę tętnicy udowej, poddano zabiegowi usunięcia polipów, a wykonano zaotrzewnową interwencję ) (Tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Dodatkowe punkty końcowe
Nie było zdarzeń udaru, zatorowości systemowej ani TIA w grupie otrzymującej dabigatran i tylko jedno zdarzenie (TIA) w grupie leczonej warfaryną od czasu ablacji do 8 tygodni po ablacji. Częstość występowania drobnych krwawień była podobna w obu grupach leczenia (59 pacjentów [18,6%] w grupie otrzymującej dabigatran i 54 pacjentów [17,0%] w grupie leczonej warfaryną). Złożona częstość występowania poważnych krwawień i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (udar, zator ogólnoustrojowy lub TIA) była niższa w grupie otrzymującej dabigatran niż w grupie leczonej warfaryną (5 pacjentów [1,6%] vs. 23 pacjentów [7,2%]).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane podczas okresu leczenia (zestaw leczony). Poważne działania niepożądane zgłoszono u 18,6% pacjentów w grupie otrzymującej dabigatran iu 22,2% pacjentów w grupie leczonej warfaryną (tabela S4 w dodatkowym dodatku) . Nie zgłoszono zgonów w żadnej z grup leczenia. Ponadto dabigatran był związany z mniejszą liczbą ciężkich zdarzeń niepożądanych (3,3% dla dabigatranu i 6,2% dla warfaryny). Częstość zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania leczenia próbnego była mała w obu grupach (5,6% w przypadku dabigatranu i 2,4% w przypadku warfaryny) (tabela 2). U 15 pacjentów procedura ablacji została anulowana lub odroczona z różnych powodów zidentyfikowanych przez badacza; skrzeplina rozpoznana w echokardiografii przezprzełykowej została zgłoszona u pacjenta (tabela S5 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
To wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie oceniało bezpieczeństwo i skuteczność nieprzerwanego dabigatranu w porównaniu z warfaryną jako okrężnym antykoagulantem u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków. Dabigatran wiązał się ze znacznie mniejszą częstością występowania poważnych krwawień niż warfaryna z korektą INR, i nie było różnic w częstości występowania udaru lub zatorowości systemowej.
Jednym z najbardziej przerażających powikłań ablacji migotania przedsionków jest udar. Wcześniejsze badania kliniczne wykazały, że ciągły antagonizm witaminy K jest związany z mniejszą liczbą zdarzeń zatorowych niż przerywanym leczeniem. Jednak dane dotyczące stosowania doustnych antykoagulantów w dawce antagonistycznej nie zawierającego witaminy K w okresie ablacji cewnika są ograniczone.15-17, 21 Większość elektrofizjologów przerwała dawkę doustnych antykoagulantów antagonistów K nieinwazyjnych K przed ablacją cewnika, z obawy, że powikłania krwotoczne mogą prowadzić do gorszych wyników w obecności nieodwracalnego antykoagulanta
[hasła pokrewne: choroba pląsawica huntingtona, koński pasożyt, świąd sromu w ciąży ]
[patrz też: udar pnia mózgu rokowania, zespół marfana test kciuka, klykciny konczyste zdjecia ]

Tags: , ,

This entry was posted on czwartek, Listopad 1st, 2018 at 10:28 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klykciny konczyste zdjecia udar pnia mózgu rokowania zespół marfana test kciuka