Posts Tagged ‘dentysta legnica’

Metodę Grehanťa i Quinquauďa

Do pośrednich metod zaliczyć należy również metodę wprowadzoną przez Grehanťa i Quinquauďa, a uproszczoną i uzupełnioną ostatnio przez Pleseha i Zuntza. Zasada metody tej polega na wprowadzeniu do krwi ściśle określonej ilości znanego ciała chemicznego, które z jednej strony nie ulega rozkładowi we krwi, a z drugiej łatwo się daje wykryć i ilościowo oznaczyć we krwi. Taką substancyą jest między innemi tlenek węgla (CO— hemoglobina). Jeżeli więc przy określonej temperaturze i ciśnieniu wprowadzi się do ustroju zwierzęcia za pomocą specyalnego przyrządu, pozwalającego jednocześnie podawać powietrze lub tlen, określoną ilość tlenku węgla, to, oznaczywszy potem ilość tlenku, przypadającą na 100 cm krwi danego osobnika, obliczyć można ogólną ilość krwi. X:IOO W:w, gdzie X oznacza ogólną ilość krwi, W ilość wprowadzonego tlenku, a u: ilość tlenku węgla obliczonego w 100 cmg z zaczerpniętej porcyi krwi. Wachholtz zarzuca tej metodzie, jakoby dowolnem było twierdzenie, że wprowadzony tlenek węgla nie ulega w pewnym stopniu spaleniu. Jedynie ścisłą metodą jest bezpośrednia metoda wyprowadzona przez Welckera i Heidenhaina, ulepszona przez Mtillerv oraz Abderhałdena. Metoda ta wymaga jednakże kilkunastu godzin, nie może być stosowana do człowieka, a zwierzę musi przytem paść Ofiarą doświaczenia. Przy metodzie tej obecnie postępuje się w sposób następujący: przede wszystkiem oznaczamy ciężar zwierzęcia, trzymanego przez czas pewien na określonej diecie, a następnie z małej porcyi krwi przygotowuje się w hematinometrze 10/0 rozczyn krwi; następnie wypuszcza się krew z niego możliwie dokładnie. Muller stosując przytem masaż, był w stanie wypuścić w ten sposób 800/0 całkowitej ilości krwi. Następnie naciąga się ostrożnie skórę, usuwa się pęcherz żółciowy wraz z zawartością oraz mocz. (Wszystkie użyte przytem waciki zbiera się do osobnego naczynia i robi Się z nieh wyciąg wodny). Następnie wycina się wszystkie narządy i tkanki, robi się z nich miazgę, siekając i rozcierając czystym piaskiem ; wyciąg wodny z tej miazgi wycisnąć należy za pomocą prasy, przyczem poreya miazgi wzięta dla kontroli nie powinna już wyciśnięciu zawierać hemoglobiny. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy) Zarówno we krwi wypuszczonej bezpośrednio z naczyń jakoteż w całkowitym wyciągu wodnym z narządów i tkanek określamy ilość krwi w ten sposób, że porównywamy za pomocą hematinometrów zabarwienie zebranej krwi i wyciągów z miazgi z zabarwieniem rozczynu 10/0 krwi, poprzednio przygotowanego, Uwzględniając warunki rozcieńczenia i przyjmując, że ilość krwi w jednakowo zabarwionych rozczynach jest ta sama, możemy obliczyć całkowitą ilość krwi, znajdującej się w zwierzęciu wogóle. Z obliczeń Welckera wynika, że u psa krew stanowi 7—90/0 wagi ciała, u królika 5—90/0. Krew człowieka stanowi około 1/13 wagi jego ciała, czyli innemi słowy człowiek ważący np. 65 kilogr. posiada około kg. krwi. [przypisy: cytomel t3, , integracja sensoryczna, dentysta legnica ]

Posted by on Luty 19th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Oznaczenie ilości krwi

Pierwszym, który starał się obliczeniom swoim nadać pewną wartość naukową. był Valentin (1838). Metoda Valentina dała wlaściwie impuls do całego szeregu nowych modyfikacyi o wiele dokładniejszych i bardziej uzasadnionych. Metoda jego polegała na tem, że określał on ilość suchej substancyji porcyi krwi zwierzęcia następnie wprowadzał do żyły określoną ilość wody przekroplonej, połem brał nową porcjękrwi i określał ponownie ilość suchej substancyi. Oznaczając przez X niewiadomą ogólną ilość (a właściwie wagę) krwi przez a ilość znalezionej substancyi suchej w jednostce krwi prawidłowej, przez b zaś ilość suchej substancyi po zastrzyknięciu wody, wreszcie przez A ilość zastrzykniętego płynu, otrzymamy: x a b (x A) skąd Ab, przyjmując dowolnie, że po wprowadzeniu wody ilość suchej substancyi pozostała we krwi ta sama. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy) Metoda ta oczywiście jest bardzo nieścisłą. Przede wszystkiem dziś wiadomo niezaprzeczenie, że woda przekroplona nie jest obojętną, rozpuszcza ciałka krwi, a sucha substancya rozpuszczonych ciałek krwi oczywiście wpływa na jej ilość. Przy wprowadzaniu jednakże nawet fizyologicznego rozczynu soli, dowolnem się staje przypuszczenie, jakoby sucha substancya we krwi przed i po zastrzyknięciu płynu zwierzęciu pozostawała bez zmiany — istnieje bowiem żywa wymiana pomiędzy tkankami, krwią i limfą, wskutek której względna ilość suchej substancyi ulega zmianie. Dowodem jednakże, jak silne może być zaciekawienie badacza i chęć rozstrzygnięcia zagadnienia, niech będzie historyczna wzmianka, że E. weber i Lehmann określiwszy wagę dwóch skazanych na śmierć, przed i po ścięciu i stosując metodę Valentina, określili ilość krwi, która wynosiła 0,123 wagi. (To samo uczynił Bischoff (1855) stosując bezpośrednią metodę Welckera). Zamiast brać za podstawę obliczeń ilość suchej substancyi, można, jak to uczynił Malassez, określić ilość ciałek, lub ilość hemoglobiny (Cybulski). Chcąc zaś uniknąć szkodliwego wpływu wody, wprowadzano celu rozrzedzenia krwi bądź to surowicę, bądź krew obcą, bądź wreszcie krew tego samego zwierzęcia. Do metod pośrednieh należy również metoda Tarchanowa. Tarchanow wyszedł z założenia, że jeżeli u człowieka, który przed badani em przynajmniej w ciągu 24 godzin nie przyjmował płynnych pokarmów, wywołać obfite pocenie się za pomocą łaźni suchej, to utrata wody przez pocenie się odbywa się przez czas krótki, prawie wyłącznie kosztem krwi. Tarehanow określał wagę badanego osobnika i ilość hemoglobiny, następnie umieszczał go w suchej łaźni przez pól godziny i z różnej wagi jego przed poceniem i po niem określał ilość ogólną utraconej wody. Następnie określał ilość hemoglobiny w jednostce objętości krwi zgęszczonej skutkiem spocenia się i z liczb tych określał podobnie jak Valentin ogólną ilość krwi, wychodząc z założenia: że ilość ogólna hemoglobiny w ciągu badania pozostaje niezmienioną. [przypisy:cytomel t3, , integracja sensoryczna, dentysta legnica ]

Posted by on Luty 19th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe