Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zaczyn włóknikowy

Nauka o krzepnieniu zaczęła się rozwijać od czasu badań Buchanana (1845) a zwłaszcza Aleksandra Schmidta (1861) i jego szkoły dorpackiej. Zasługą Aleksandra Schmidta jest przedewszystkiem ujęcie całego tego procesu jako špĘ4wyeaczynowejț. Udało mu się otrzymać zaczyn ze krwi nazwany przez niego za cz y n w w m (ąbyinferment—idemtyczny z trombiną, trombazą, lub plasmaA@Źnięjșzych autorów). Według Schmidta, ażeby otrzymać zaczyn włóknikowy, należy krew odwłóknioną przez jakiś czas trzymać w otwarłem naczyniu, następnie dolać 20 części wyskoku 950/0 i łwzechowywać 2—3 tygodni. Pod wpływem wyskoku ciała białkowe zostają strącone, strąty te zaś zabierają mechanicznie ferment. Jeżeli więc zebrawszy na sączek strąty białkowe, zrobimy z nieh wyciąg wodny, to wyciąg ten zawierać będzie zacąA_yłóknikowy. Zaczyn ten przestaje działać zupełnie po ogrzaniu do 1000, optimum działania jego występuje przy ciepłocie 370. Schmidt sądził, że dla wytworzenia się włóknika potrzebne są prócz zaczynu jeszcze dwie substancye białkowe, znajdujące Się we krwi, mianowicie paraglobulina. nazwana prze niego substancyą włóknikotwórczą i_filyynogen czyli substangya włóknikorodcza. Jednakże badania Hammarstena dowiodły, że wystarcząją tylko dwa czynniki: zaczyn i fibrynogen. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy) Dowodzi tego następujące spostrzeżenie: płyn tworzący się w warunkach chorobowye,h w jednej z osłon jądra (wodniak hydroeele), nie krzepnie, gdyż jak się okazuje, zawiera on wprawdzie białkową substaneyę fibrynogen, lecz nie posiada zaczynu włóknikowego. Wystarcza jednakże dodać nieco wyciągu powyżej opisanego, zawierającego zaczyn, aby płyn skrzepł raptownie. Schmidt sądził, że koniecznym warunkiem powstawania skrzepu jest obecność soli obojętnych. Arthus, Pagós i Hammarsten dowiedli, że szczególną rolę odgrywają tu tylko sole Ca np. CaC12 które znakomicie przyspieszają proces krzepnienia. Jeżeli więc (Arthus i Pag&s) do krwi dodamy szczawianu potasowego w stosunku 1:1000 który strąci sole wapienne, to krew nie krzepnie, jeżeli zaś ponownie dodamy soli wapiennych, wówczas powstanie skrzep jak w osoczu, lub krwi normalnej. Na zasadzie tego doświadczenia sądzono przez czas dłuższy, że sole wapienne strącane przez szczawian potasowy, są niezbędne dla proeesu krzepnienia, jednakże zdaniem Hammarstena skrzep może się utworzyć nawet bez łych soli. Rola soli wapiennych wyświetloną została przy rozpatrywaniu wpływu ich na zaczyny wogÓle. Okazało Się bowiem, że zaczyny tworzą się w ustroju z początku w formie nieczynnej i w tej postaci objęte nazwą zymogenów; dopiero pod wpływem drugiego rodzaju zaczynów, który nosi ogólną nazwę kin a z, zygomeny stają się właściwym zaezynem czynnym. Tak samo Więc jak np. trypayna wydzielona z trzustki w stadyum zymogenu dopiero w z enterokinazą staje się tak i zaczyn włóknikowy istnieje we krwi jako zymogen, noszący nazwę țugnbogenn lub protrobiny i dopiero pod wpływem tromb okinazy staje się właściwym zaczynem włóknikowym ezynn.ym: We krwi krążącej istnieją ślady trombogenu, sole wapienne i białko w postaci Mbr.ynocrenu. Według Morawitza, morfologiczne składniki krwi, głównie zaś białe Ciałka, płytki oraz wogóle protoplazma tkanek  się dostarczają trombokinazy. [przypisy: cytomel t3, , integracja sensoryczna
]

 

Posted by on Luty 20th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Metodę Grehanťa i Quinquauďa

Do pośrednich metod zaliczyć należy również metodę wprowadzoną przez Grehanťa i Quinquauďa, a uproszczoną i uzupełnioną ostatnio przez Pleseha i Zuntza. Zasada metody tej polega na wprowadzeniu do krwi ściśle określonej ilości znanego ciała chemicznego, które z jednej strony nie ulega rozkładowi we krwi, a z drugiej łatwo się daje wykryć i ilościowo oznaczyć we krwi. Taką substancyą jest między innemi tlenek węgla (CO— hemoglobina). Jeżeli więc przy określonej temperaturze i ciśnieniu wprowadzi się do ustroju zwierzęcia za pomocą specyalnego przyrządu, pozwalającego jednocześnie podawać powietrze lub tlen, określoną ilość tlenku węgla, to, oznaczywszy potem ilość tlenku, przypadającą na 100 cm krwi danego osobnika, obliczyć można ogólną ilość krwi. X:IOO W:w, gdzie X oznacza ogólną ilość krwi, W ilość wprowadzonego tlenku, a u: ilość tlenku węgla obliczonego w 100 cmg z zaczerpniętej porcyi krwi. Wachholtz zarzuca tej metodzie, jakoby dowolnem było twierdzenie, że wprowadzony tlenek węgla nie ulega w pewnym stopniu spaleniu. Jedynie ścisłą metodą jest bezpośrednia metoda wyprowadzona przez Welckera i Heidenhaina, ulepszona przez Mtillerv oraz Abderhałdena. Metoda ta wymaga jednakże kilkunastu godzin, nie może być stosowana do człowieka, a zwierzę musi przytem paść Ofiarą doświaczenia. Przy metodzie tej obecnie postępuje się w sposób następujący: przede wszystkiem oznaczamy ciężar zwierzęcia, trzymanego przez czas pewien na określonej diecie, a następnie z małej porcyi krwi przygotowuje się w hematinometrze 10/0 rozczyn krwi; następnie wypuszcza się krew z niego możliwie dokładnie. Muller stosując przytem masaż, był w stanie wypuścić w ten sposób 800/0 całkowitej ilości krwi. Następnie naciąga się ostrożnie skórę, usuwa się pęcherz żółciowy wraz z zawartością oraz mocz. (Wszystkie użyte przytem waciki zbiera się do osobnego naczynia i robi Się z nieh wyciąg wodny). Następnie wycina się wszystkie narządy i tkanki, robi się z nich miazgę, siekając i rozcierając czystym piaskiem ; wyciąg wodny z tej miazgi wycisnąć należy za pomocą prasy, przyczem poreya miazgi wzięta dla kontroli nie powinna już wyciśnięciu zawierać hemoglobiny. (stabilizator nadgarstka, aparat na halluksy) Zarówno we krwi wypuszczonej bezpośrednio z naczyń jakoteż w całkowitym wyciągu wodnym z narządów i tkanek określamy ilość krwi w ten sposób, że porównywamy za pomocą hematinometrów zabarwienie zebranej krwi i wyciągów z miazgi z zabarwieniem rozczynu 10/0 krwi, poprzednio przygotowanego, Uwzględniając warunki rozcieńczenia i przyjmując, że ilość krwi w jednakowo zabarwionych rozczynach jest ta sama, możemy obliczyć całkowitą ilość krwi, znajdującej się w zwierzęciu wogóle. Z obliczeń Welckera wynika, że u psa krew stanowi 7—90/0 wagi ciała, u królika 5—90/0. Krew człowieka stanowi około 1/13 wagi jego ciała, czyli innemi słowy człowiek ważący np. 65 kilogr. posiada około kg. krwi. [przypisy: cytomel t3, , integracja sensoryczna, dentysta legnica ]

Posted by on Luty 19th, 2018 Komentowanie nie jest możliwe