Posts Tagged ‘kasetony świetlne’

Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab

Wyniki badań klinicznych inhibitorów konwertazy proproteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9) spowodowały obawy, że te leki lub niski poziom cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL), które wynikają z ich stosowania, są związane z deficytami poznawczymi. Metody
W podgrupie pacjentów z randomizowanej, kontrolowanej placebo próby ewolokumabu dodanej do terapii statynami, dokonaliśmy prospektywnej oceny funkcji poznawczych przy użyciu zautomatyzowanej baterii Cambridge Neuropsychological Test. Pierwszorzędowym punktem końcowym był wynik na indeksie przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej (wyniki wahają się od 4 do 28, przy niższych punktach wskazujących na bardziej efektywne wykorzystanie strategii i planowania). Drugorzędnymi punktami końcowymi były wyniki dla pamięci roboczej (wyniki wahają się od 0 do 279, z niższymi wynikami wskazującymi mniej błędów), pamięć epizodyczna (wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 70, z niższymi wynikami wskazującymi mniej błędów) i prędkość psychomotoryczna (wyniki obejmują zakres od Od 100 do 5100 milisekund, przy czym krótszy czas oznacza lepszą wydajność). Oceny funkcji poznawczych przeprowadzono w punkcie wyjściowym, w 24. (więcej…)

Posted by on Maj 22nd, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach ad 8

Czynniki, które nie były celem programu BetterBirth, mogły również ograniczyć jego skutki, w tym stan zdrowia kobiet i ich stan odżywienia, jakość opieki prenatalnej i poporodowej oraz jakość opieki referencyjnej dla osób o bardziej złożonych potrzebach. Pomimo starannego zaprojektowania procesu, ograniczenia pozostają. Dane dotyczące zaobserwowanego przestrzegania praktyk były dostępne tylko dla wybranej podpróbki – 4888 z 157 689 dostaw w 30 ze 120 obiektów. Ze względów praktycznych obserwacje te wykonywano w miejscach nie wybranych losowo i podczas godzin dziennych, co potencjalnie ogranicza możliwość uogólnienia na nieobserwowane porody. Zmierzone poziomy przylegania mogły być mylące, jeśli personel praktykował w odmienny sposób, gdy nie był obserwowany43. (więcej…)

Posted by on Maj 22nd, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach

Częstość występowania porodu opartego na placówkach w warunkach niskiego zaso- bów drastycznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad, ale nadal utrzymują się luki w jakości opieki, a śmiertelność utrzymuje się na wysokim poziomie. Lista kontrolna bezpiecznego porodu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), narzędzie poprawy jakości, promuje systematyczne przestrzeganie praktyk, które wiązały się z lepszymi wynikami w zakresie porodu. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę z dopasowaną parą, w 60 parach obiektów w 24 dystryktach w Uttar Pradesh w Indiach, testując efekt programu BetterBirth, 8-miesięcznego, opartego na szkoleniu wdrożenia listy kontrolnej Safe Childbirth, na złożony wynik okołoporodowej śmierci, śmierci matki lub poważnych powikłań u matki w ciągu 7 dni po porodzie. Wyniki – ocenione od 8 do 42 dni po porodzie – zostały porównane między grupą interwencyjną a grupą kontrolną z korektą dotyczącą grupowania i dopasowywania. Porównaliśmy także przestrzeganie przez 18 osób zasadniczych porodów w 15 dopasowanych parach placówek po 2 i 12 miesiącach od rozpoczęcia interwencji. (więcej…)

Posted by on Maj 22nd, 2018 Komentowanie nie jest możliwe

Angioplastyka w zawale mięśnia sercowego z angioplastyką z angioplastyką z angioplastyką ad 5

Krwawienie po 48 godzinach i po 12 miesiącach było również wtórne. W tym artykule przedstawiamy wyniki kliniczne do 12 miesięcy. Przeprowadzono trzy analizy podgrup dotyczące pierwotnego wyniku: porównanie pacjentów w obu grupach z leczonymi zmianami z FFR wynoszącym 0,80 lub mniej w porównaniu z pacjentami z nieleczonymi zmianami z FFR wynoszącym 0,80 lub mniej, porównanie leczenia ostrego z etapowym w przypadku zmian z FFR równy 0,80 lub mniej oraz porównanie pacjentów z leczonymi zmianami z FFR większym niż 0,80 (szczegółowe informacje w Dodatku Uzupełniającym). Analiza statystyczna
Jak oceniano w innym miejscu, 18 obliczyliśmy, że wielkość próby 858 pacjentów uzyska moc co najmniej 80%, z dwustronną alfa 5% dla odrzucenia hipotezy zerowej bez różnicy, gdy różnica punktu końcowego była 8% w grupie pełnej rewaskularyzacji i 14,5% w grupie tylko z zawałem i tętnicą. Biorąc pod uwagę przewidywany 3% spadek czasu obserwacji, potrzebna była próba 885 pacjentów. (więcej…)

Posted by on Maj 22nd, 2018 Komentowanie nie jest możliwe