Posts Tagged ‘mięsak kościopochodny’

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKLADU KRWIFIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKLADU KRWI

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKŁADU KRWI Układ krwi w ujęciu nowoczesnym jest swoistym złożonym układem odgrywającym olbrzymią rolę w ustroju, Składa się on z dwóch, zasadniczych elementów, z których jednym jest krew i i krążąca w naczyniach, drugim zaś narządem krwiotwórcze. Krew krążąca składa się ze swoistych anatomicznie i czynnościowo elementów komórkowych będących wytworem narządów krwiotwórczych, to jest szpiku, układu siateczkowo – śródbłonkowego układu chłonnego, oraz z części płynnej, czyli osocza, które jest wytworem wszystkich tkanek i płynów śródtkankowych. Krew krążąca, jako całość tworzy środowisko wewnętrzne ustroju. Prócz tego znajdując się w ciągłym ruchu krew spełnia czynność transportową. Doprowadza, bowiem ciała odżywcze i tlen do wszystkich miejsc ustroju i odprowadza z nich wytwory przemiany materii i ciała powstałe z pracy tkanek zarówno potrzebne dla ustroju, jak i niepotrzebne lub nawet szkodliwe dla niego. (więcej…)

Posted by on Styczeń 16th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Granulocyty obojetnochlonneGranulocyty obojetnochlonne

Granulocyty obojętnochłonne zawierają również enzymy utleniające. Granulocyty kwasochłonne enzynofile nie mają w zasadzie zdolności do fagocytozy. Odgrywają one jednak pewną, rolę w zwalczaniu zakażenia, w niektórych, bowiem chorobach zakaźnych znikają one ze krwi krążącej w okresie choroby i zjawiają, się w większej liczbie w okresie zdrowienia. Takie zachowanie się granulocytów kwasochłonnych zostało wyzyskane w klinice, jako objaw rokowniczy. Zjawianie się ich w okresie zdrowienia jest związane ze zjawiskami alergicznymi występującymi w chorobach zakaźnych. (więcej…)

Posted by on Styczeń 14th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Macierzysta komórka tego ukladu jest megakarioblastMacierzysta komórka tego ukladu jest megakarioblast

Macierzystą komórką tego układu jest megakarioblast. Posiada on okrągłe duże jądro z jąderkami wypełniając prawie całą komórkę. Protoplazma w komórce tworzy mały rąbek dookoła jądra, jest ona silnie zasadochłonna i nie zawiera ziarnistości. W miarę rozwoju anegakarioblastu powstają w protoplazmie ziarenka azurochłonne w sąsiedztwie jądra, a nieco później na jej obwodzie. Rąbek protoplazmy z ziarenkami rozszerza się i protoplazma staje się kwasochłonna. (więcej…)

Posted by on Styczeń 13th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Uklad siateczkowo-sródblonkowyUklad siateczkowo-sródblonkowy

Układ siateczkowo-śródbłonkowy daje również ogólne nieswoiste odczyny, najsilniej wyrażone w tzw. białaczce cytowej ostrej, czyli pierwotnej siatkowicy, będącej układowym schorzeniem czynnej mezenchymy. Pomiędzy tymi dwoma rodzajami odczynów istnieje szereg form pośrednich odczynów układu siateczkowo-śródbłonkowego w przebiegu różnych chorób zakaźnych. Niektórzy badacze określają nawet te choroby, jako siatkowice wtórne. Według Aleksandrowicza układ siateczkowo-śródbłonkowy stanowią: układ histiocytów łącznie z monocytami, układ plazmocytów, układ komórek śródbłonka, fibroblastów, fibrocytów, eozynocytów, bazocytów. (więcej…)

Posted by on Styczeń 12th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Mikromacierz chromosomalny kontra kariotypowanie w diagnostyce prenatalnej AD 3Mikromacierz chromosomalny kontra kariotypowanie w diagnostyce prenatalnej AD 3

Próbkowanie kosmówki i kosmków wykonano w zwykły sposób. U kobiet poddanych amniopunkcji pobrano dodatkowe 10 ml płynu owodniowego. Wszystkie próbki zostały przesłane do jednego laboratorium cytogenetycznego (Integrated Genetics) do analizy kariotypu. Laboratorium ustaliło kultury wymagane do analizy cytogenetycznej, z której uzyskano wyniki kariotypu i przekazano je lekarzowi prowadzącemu zgodnie ze standardową praktyką kliniczną. (więcej…)

Posted by on Styczeń 10th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Mikromacierz chromosomalny kontra kariotypowanie w diagnostyce prenatalnej AD 6Mikromacierz chromosomalny kontra kariotypowanie w diagnostyce prenatalnej AD 6

Charakterystykę badanej populacji, w tym wskazania do badań prenatalnych, podano w tabeli 1. Uzyskano odpowiednią próbkę do analizy mikromacierzy dla 4391 (99,7%) z tych 4406 uczestników. Ogólnie, mikromacierz zakończył się powodzeniem w 98,8% przypadków (4340 z 4391). Analizę mikromacierzy przeprowadzono na niehodowanych próbkach dla 3860 (87,9%) z 4391 uczestników. (więcej…)

Posted by on Styczeń 9th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Nieprzerwany Dabigatran kontra Warfaryna w przypadku ablacji w migotaniu przedsionków czesc 4Nieprzerwany Dabigatran kontra Warfaryna w przypadku ablacji w migotaniu przedsionków czesc 4

Obliczenia przeprowadzono za pomocą nQuery Advisor, wersja 7.0 (Statistical Solutions). Badanie miało charakter eksploracyjny, ponieważ próba wymagana do zapewnienia wystarczającej mocy do ustalenia formalnej nie gorszej jakości z dopuszczalną górną granicą 95% przedziału ufności (np. 1,5) uniemożliwiłaby przeprowadzenie badania (> 2000 pacjentów na grupę). Na podstawie wielu scenariuszy ustalono, że minimum 290 pacjentów, którzy mogliby być oceniani w grupie leczonej, byłoby wystarczające do dostarczenia klinicznie istotnych informacji. Przy założeniu braku różnic w bezwzględnych częstości występowania poważnych krwawień pomiędzy obiema grupami leczenia, wybrana próbka całkowita wynosząca 580 dałaby przedział ufności dla różnicy między dabigatranem a warfaryną z górnym limitem 2,48%, jeśli bezwzględna poważne krwawienia wystąpiły 0,59%. (więcej…)

Posted by on Styczeń 7th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Nieprzerwany Dabigatran kontra Warfaryna w przypadku ablacji w migotaniu przedsionków ad 7Nieprzerwany Dabigatran kontra Warfaryna w przypadku ablacji w migotaniu przedsionków ad 7

Pacjenci z wysokim ryzykiem otrzymujący doustne antykoagulanty antagoniści K nie otrzymywali leczenia periproceduralnego, tak więc ablację można było prowadzić z ciągłym antykoagulacją, a następnie włączono ponownie do doustnego antykoagulanta antagonistę nie zawierającego witaminy K 2 miesiące po ablacji. Wynika to z faktu, że pacjenci z wyższym ryzykiem, tacy jak starsi pacjenci z uporczywym migotaniem przedsionków, mieliby okres czasu przed ablacją i po usunięciu osłonki, podczas których nie występowałby żaden antykoagulant, co mogłoby zwiększać ryzyko wystąpienia zatoru. Jednak praktyka zmiany leków przeciwzakrzepowych jest uciążliwa dla pacjentów i lekarzy, a rosnące stosowanie doustnych antykoagulantów o działaniu antagonistycznym w stosunku do witaminy K czyni to podejście niepraktycznym. Dane z kohort sugerują, że przerwane i ciągłe doustne antykoagulanty antagonistyczne nie zawierające witaminy K mają podobne bezpieczeństwo i skuteczność w kontekście ablacji migotania przedsionków33. Interpretacja dostępnych danych jest ograniczona przez małe próbki, małą liczbę zdarzeń i nierandomizowane lub retrospektywne badanie projekty.15-17 Niedawna metaanaliza obejmująca 7996 pacjentów z 19 badań obserwacyjnych wykazała, że doustne antykoagulanty nie zawierające witaminy K doustnie nie różniły się znacząco od przerwanej lub ciągłej terapii warfaryną w odniesieniu do zapobiegania zdarzeniom zakrzepowo-zatorowym, ale mogą być związane z mniejsze ryzyko krwawienia i niewielkie powikłania krwawienia.18 Jedynym prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym przeprowadzonym do tej pory było badanie VENTURE-AF.21 Ta kontrolowana próba obejmująca 248 pacjentów poddanych ablacji migotania przedsionków wykazała, że nieprzerwane stosowanie inhibitora czynnika Xa jest wykonalne, bez znaczącej różnicy w zakrzepach zdarzeniami oliwymi lub poważnymi krwawieniami w porównaniu z nieprzerwanymi antagonistami witaminy K. (więcej…)

Posted by on Styczeń 6th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Angioplastyka w zawale mięśnia sercowego z angioplastyką z angioplastyką z angioplastyką cdAngioplastyka w zawale mięśnia sercowego z angioplastyką z angioplastyką z angioplastyką cd

Komitet sterujący przeprowadził próbny nadzór, a komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo udzielił porady, czy należy zakończyć badanie z powodu wyraźnych dowodów korzyści lub szkody. Niezależni badacze kliniczni monitorowali witryny i gromadzili dane. Wszystkie zdarzenia zostały przeanalizowane i ocenione przez niezależny kliniczny komitet oceniający w klinicznej organizacji badawczej (Diagram). Wszystkie powtarzające się rewaskularyzacje zostały ocenione przez kliniczny komitet oceniający zarówno pod względem zakresu zapotrzebowania (pilnego lub planowego), jak i wskazania (wskazane klinicznie lub nie). Ponowna rewaskularyzacja została uznana za klinicznie wskazaną, jeśli ilościowa koronarografia wykazała zwężenie 50% lub więcej i spełnione zostało jedno z następujących kryteriów: historia nawracającej dławicy piersiowej, przypuszczalnie powiązana z naczyniem docelowym; zmiany niedokrwienne na EKG w spoczynku lub podczas badania wysiłkowego (lub równoważnego), przypuszczalnie związanego z naczyniem docelowym; nieprawidłowe wyniki każdego inwazyjnego funkcjonalnego testu diagnostycznego (np. (więcej…)

Posted by on Styczeń 5th, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach ad 5Wyniki programu WHO Safe Childbirth Checklist w oparciu o coaching w Indiach ad 5

Ta zmienna została następnie użyta do oszacowania złożonego względnego ryzyka.33,34 Dodatkowy drugorzędny wynik złożony obejmował jedynie śmierć matki lub okołoporodowej. W analizach wtórnych każdy z głównych wyników był porównywany w różnych grupach; do oceny ogólnego efektu przyczynowego zastosowano test Rao-Scotta z 3 stopniami swobody. Nie dokonano żadnej korekty pod kątem wielości testów. Dla podgrupy bezpośrednio obserwowanych porodów, obliczyliśmy częstości przylegania dla każdej zdefiniowanej mierzonej praktyki po 2 miesiącach i 12 miesiącach od rozpoczęcia interwencji. Ponadto obliczyliśmy łączny wynik przyuczenia sumując liczbę 18 praktyk listy kontrolnej, które należy wykonać niezależnie od statusu zdrowotnego matki-noworodka (patrz Dodatek dodatkowy). (więcej…)

Posted by on Styczeń 3rd, 2019 Komentowanie nie jest możliwe

mięsak kościopochodny - Artykuly w temacie